Дахин бүртгүүлэх, нөхөн нэр дэвшүүлэх

Огноо: 
2024/06/01 - 2024/06/03

Нэр дэвшигчээр бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд санал авах өдрөөс 25-аас доошгүй хоногийн өмнө зөрчлийг арилгасны үндсэн дээр дахин бүртгүүлэхээр шаардагдах баримт бичгийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлж болно. (Хуулийн 33 дугаар зуйлийн 33.2 дахь хэсэг) 2024.6.03-наас өмнө

Дараах тохиолдолд санал авах өдрөөс 25-аас доошгүй хоногийн өмнө өөр хүнийг нөхөн нэр дэвшүүлж болно: - нэр дэвшигч нас барсан; - нэр дэвшигч шүүхээр ял шийтгүүлсэн.

(Хуулийн 34 дүгээр зуйлийн 34.1 дэх хэсэг)

Сонгууль