Гүйлгээний хуулга гаргаж, аудитын байгууллагад хүргүүлэх

Огноо: 
2024/06/29 - 2024/07/28

Сонгуулийн зардлын данс байршуулсан банкны захирал, эсхүл салбарын эрхлэгч уг дансны бүх гүйлгээний хуулгыг гаргаж, санал авах өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.

(Хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.5 дахь хэсэг) 2024.7.28-ны дотор

Сонгууль