Онц байдалтай холбоотой хүний эрхийн зөрчлийн мониторинг, хамгааллын эвсэл

2008 оны 7-р сарын 1-ний үйл явдалтай холбогдуулан олон хүнийг баривчлан саатуулах үеэр хүний эрхийг хамгаалахад Иргэний нийгмийн байгууллагууд анхаарал хандуулж “Онц байдалтай холбоотой хүний эрхийн зөрчлийн мониторинг, хамгааллын эвсэл” байгуулан ажиллаж баривчилгаа болон бусад албадан саатуулах үйл явцад ажиглалт хийн баримтжуулсан билээ. Энэхүү баримтжуулалтын тайланг нэгтгэн Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр хэвлэсэн ба энэхүү баримтжуулалтын тайлан нь цаашид энэ асуудлаар ажиллахаар төлөвлөж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдад бага ч болов суурь мэдээлэл өгч, иргэдэд хүний эрхийн байдлыг баримтад тулгуурлан таниулахад дөхөм болно хэмээн найдаж байна.

Тайланг татаж авах: Human_Rights_Monitoring_mong.pdf - 347 kb - 35 хуудас

Сонгууль