Хандив болон зардлын зарцуулалтын явцын тайланг нийтэд мэдээлэх, хүргүүлэх

Огноо: 
2024/06/25

Нэр дэвшигч, нам, эвсэл авсан хандив болон сонгуулийн зардлын зарцуулалтын явцын тайланг санал авах өдрөөс гурав хоногийн өмнө  нийтэд ил тод мэдээлж, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүлнэ.

(Хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.4 дэх хэсэг) 2024.6.25-ны өдөр

Сонгууль