Сонгуулийн зардлын дансны дугаар, банкны нэрийг бүртгүүлэх

Огноо: 
2024/06/06 - 2024/06/13

Нам, эвсэл болон нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын дансны дугаар, банкны нэрийг санал авах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө төрийн аудитын дээд байгууллагад мэдэгдэж, бүртгүүлэх үүрэгтэй.

(Хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.4 дэх хэсэг) 2024.6.13-наас өмнө

Сонгууль