Мөнгөн болон мөнгөн бус хандив

Огноо: 
2024/06/10 - 2024/06/26

Иргэн, хуулийн этгээдээс нам, эвсэлд, эсхүл сонгуулийн тойрогт нэр дэвшигчид зардлын данс нээсэн өдрөөс хойш сонгуулийн үйл ажиллагаанд нь зориулан хуулийн 54.1-т заасан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр сонгуулийн зардлын дансанд хандив өгч болно. (Хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2 дахь хэсэг) Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд арван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд гучин сая төгрөг хүртэл байна.

(Хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.1 дэх хэсэг) Зардлын данс нээсэн өдрөөс эхлэн

Мөнгөн бус хандивыг сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд зөвхөн нэр дэвшигчид өгнө. (Хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэг) Мөнгөн бус хандивын үнэлгээг зах зээлийн дундаж ханшийг үндэслэн хандивын гэрээгээр тогтоох бөгөөд уг үнэлгээ нь иргэн болон хуулийн этгээдээс өгөх хандивын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

(Хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4 дэх хэсэг) 2024.6.10- наас 2024.6.26- ныг дуустал

Сонгууль