Санал авах өдөр, цаг

Огноо: 
2024/06/28

Ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын сүүлийн хагасын аль нэг ажлын өдөр байна. (Хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсэг) (Монгоп Улсын Их Хурлын 2023 оны 116 дугаар тогтоол) Сонгогчийн саналыг Улаанбаатарын цагаар санал авах өдрийн 07:00 цагаас 22:00 цаг хүртэл хугацаанд санал авах байранд авна.

(Хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг) 2024.6.28- ны өдрийн 07:00-22:00 цаг

Сонгууль