Саналын хуудсыг санал авах байранд хүргүүлэх

Огноо: 
2024/06/25

Сонгуулийн ерөнхий хороо саналын хуудсыг санал авах өдрөөс гурваас доошгүй хоногийн өмнө санал авах байранд хүргүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулна. (Хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.2 дахь хэсэг) 2024.6.25-наас өмнө

Сонгууль