Гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах өдөр, цаг

Огноо: 
2024/06/20 - 2024/06/23

Гадаад улсад байгаа иргэдээс санал авах өдрийг Сонгуулийн ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал тогтоох бөгөөд гадаадад санал авах өдөр нь дөрөв хүртэл өдөр байна. (Хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг) (Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 116 дугаар тогтоол) Гадаад улсад байгаа сонгогчийн саналыг хуульд заасны дагуу тогтоосон санал авах өдөр, тухайн улсын орон нутгийн цагаар 07:00-22:00 цаг хүртэлх хугацаанд салбар комиссын тогтоосон санал авах байранд авна. (Хуулийн 641 дүгээр зүйлийн 6411 дэх хэсэг) (Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 116 дугаар тогтоол)

2024.6.20, 21, 22, 23-ны өдрүүдэд тухайн улсын орон нутгийн цагаар 07:00-22:00 цаг

Сонгууль