Санал авах өдөр, цаг, байрыг нийтэд мэдээлэх

Огноо: 
2024/06/15 - 2024/06/28

Хэсгийн хороо нь санал авах байрын дугаар, нэр, хаяг, байршил, орчин тойрны зураглалыг 14 хоногийн турш нийтэд зарлан мэдээлнэ. (Хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.7 дахь хэсэг) 2024.6.15-наас эхлэн санал авах өдрийг дуустал

Салбар комисс нь санал авах өдөр, цаг, байрыг санал авах өдөр хүртэлх хугацаанд гадаад улсад байгаа сонгогчдод зарлан мэдээлнэ. (Хуулийн 641 дүгээр зүйлийн 641.2 дахь хэсэг) 2024.6.01-ний өдрөөс эхлэн

Сонгууль