Сонгуулийн сурталчилгаа явуулах цахим хуудсыг бүртгүүлэх

Огноо: 
2024/06/10 - 2024/06/13

Нэр дэвшигч хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлнэ. (Хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2 дахь хэсэг) 2024.6.13-ны дотор

Сонгууль