Сонгуулийн сурталчилгааг эхлүүлэх, зогсоох

Огноо: 
2024/06/10 - 2024/06/26

Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00:00 цагаас өмнө зогсооно. (Хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсэг) 2024.6.10- наас эхлэн 2024.6.26- ныг дуустал

Сонгууль