Сурталчилгааны төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь, цаг батлах

Огноо: 
2024/05/28 - 2024/06/03

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо олон нийтийн радио, телевизээс ирүүлсэн сурталчилгааны болон мэтгэлцээний төлбөргүй нэвтрүүлгийн хуваарь, цагийн талаарх саналыг хянан үзэж, сурталчилгааны болон мэтгэлцээний нэвтрүүлгийн хуваарь, цагийг тэнцүү байхаар тооцож сурталчилгаа эхлэхээс долоогоос доошгүй хоногийн өмнө батална. (Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.4 дэх хэсэг) 2024.6.03-наас өмнө

Сонгууль