Нэр дэвшигчийн үнэмлэх олгох, нийтэд мэдээлэх

Огноо: 
2024/06/10

Нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай шийдвэр гарсан бол Сонгуулийн ерөнхий хороо нэр дэвшигчийн үнэмлэхийг санал авах өдрөөс 18 хоногийн өмнө нэг өдөр олгож, нийтэд мэдээлнэ. (Хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.12 дахь хэсэг) 2024.6.10-ны өдөр

Сонгууль