Нэр дэвшигчийг дахин, нөхөн бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх

Огноо: 
2024/06/05 - 2024/06/10

Сонгуулийн ерөнхий хороо дахин бүртгүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийг хүлээн авч, хуулийн 32.12-т заасан хугацаанаас өмнө бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. (Хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3 дахь хэсэг) 2024.6.10-наас өмнө

Сонгуулийн ерөнхий хороо нөхөн нэр дэвшүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгийг хүлээн авч, хуулийн 32.12-т заасан хугацаанаас өмнө бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. (Хуулийн 34 дугээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэг)

Сонгууль