Нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг ирүүлэх

Огноо: 
2024/05/21 - 2024/05/25

Нэр дэвшүүлсэн нам, эвсэл нь нэр дэвшүүлэх ажиллагааны талаарх хуульд заасан хугацаа дууссан өдрөөс хойш тав хоногт багтаан ... баримт бичгийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлнэ: (Хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.2 дахь хэсгээс) 2024.5.25-ны дотор
Бие даан нэрээ дэвшүүлэгч нь бие даан нэрээ дэвшүүлэх ажиллагааны талаарх хуульд заасан хугацаа дууссан өдрөөс хойш тав хоногт багтаан ... баримт бичгийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлнэ: (Хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3 дахь хэсгээс)

Сонгууль