Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаарх лавлагааг хүргүүлэх

Огноо: 
2024/05/24

Авлигатай тэмцэх газар нь нийт нэр дэвшигчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ мэдүүлсэн эсэх талаарх лавлагааг хуулийн 32.4-т заасан хугацаа дууссанаас хойш нэг хоногийн дотор Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлнэ. (Хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.5 дахь хэсэг) 2024.5.24-ний дотор

Сонгууль