Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хэлбэрээр олгох

Огноо: 
2024/06/08 - 2024/06/25

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ээлжит сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн хүсэлтийн дагуу хуулийн 20.9-т заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтын сонгогчдын эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, байнга оршин суугаа газрын хаяг бүхий хэсгийг санал авах өдрөөс 20-иос доошгүй хоногийн өмнө болон санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө тус тус цахим хэлбэрээр олгоно. | (Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.15 дахь хэсэг) 2024.6.08, 2024.6.25-ны өдөр

Сонгууль