Сонгуулийн өмнөх үеийн мониторинг

2008 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг

Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн багийн гишүүд 242 сонгогч, 42 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 133 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны гэж хэлж болох 31 удаагийн арга хэмжээнд 12 төрийн өмчийн унаа болон албан тасалгаа, 19 төрийн жинхэнэ албан хаагч сонгуулийн кампанит ажилд дайчлагдан ажилласан байна.

2008 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг 05/22 - 05/29

2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 29-ний өдөр
Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн багийн гишүүд 156 сонгогч, 10 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эсвлийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 13 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны гэж хэлж болох 20 удаагийн арга хэмжээнд төрийн өмчийн 12 унаа, төрийн жинхэнэ албан хаагч 27хүн дайчлагдан ажилласан байна.

2008 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг 05/14 - 05/22

2008 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 22-ны өдөр

Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн судалгааны багийн гишүүд 95 сонгогч, 11 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эвслийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 16 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны 30 удаагийн арга хэмжээнд 20 төрийн өмчийн унаа, 9 төрийн жинхэнэ албан хаагч дайчлагдан ажилласан.

Сонгуулийн санхүүжилтийн үнэлгээний судалгаа

СЕХ-нд өгсөн албан ёсны тайланд УИХ-ын сонгуульд оролцсон нийт нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн зардал 1992 онд 137 сая, 1996 онд 209 сая, 2000 онд 1 тэрбум 841 сая, 2004 онд 1 тэрбум 558 сая төгрөг байжээ.

Сонгууль зарлахаас өмнөх кампанит ажлын мониторингийн тайлан 04/21 - 05/14

Мониторингийн энэ хугацаанд орон нутгийн багийн гишүүд 90 сонгогч, 10 нэр дэвших гэж буй хүмүүс болон нам, эсвлийн сонгууль эрхэлсэн байгууллагын ажилтан, 6 сонгуулийн хороодын ажилтнуудтай уулзаж мэдээлэл цуглуулсан ба сонгуулийн сурталчилгааны гэж хэлж болох 62 удаагийн арга хэмжээнд 28 төрийн өмчийн унаа, 98 төрийн жинхэнэ албан хаагч дайчлагдан ажилласан байна.

Улс төрийн намын санхүүжилтийн мониторинг

Сангийн яамны мэдээгээр 2000 оноос өнөөг хүртэл улсын төсвөөс хоёр тэрбум хорин дөрвөн сая зургаан зуун мянган (2,24,600,000) төгрөгийг улс төрийн намуудад олгожээ.

2004 оны УИХ-ын сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн мониторинг

Мониторингийн хүрээнд сонгуулийн арга хэмжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр улс төрийн нам, нэр дэвшигчдийн талаар явуулсан мэдээлэлд мониторинг хийн, илрүүлсэн тоо баримтууд дээр анализ дүгнэлт хийн, сонгуул

Pages

Сонгууль

Санал тоолох үйл ажиллагааны мониторинг

Subscribe to Сонгуулийн өмнөх үеийн мониторинг